Нови промени в ЗЕС

Отново променят Закона за електронните съобщения и отново в противоречие със Закона!

Точка 13 от програмата на Народното събрание за 10-12 март гласи:

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2009 г.). 

Чл. 26 от Закона за нормативните актове гласи:

Чл. 26. (Отм., нов – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

След като се обадих в деловодството на Народното събрание научих, че Законопроектът не е публикуван на сайта на парламента, защото… се е повредила ДИСКЕТАТА на Министерския съвет! Не друго, ами флопи-дискът! През 2010 година! И тези хора ще събират и съхраняват трафични данни!? Междувременно, предложенията са минали през Транспортната комисия и са стигнали до първо четене в пленарна зала…

До колко ГЕРБ им пука за спазване на законите – преценете сами!

Никой все още не знае какви са промените. Аз ще ги имам днес вечерта и ще ги публикувам в блога си.